Dalszy etap realizacji projektu "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych" współfinansowanego ze środków unijnych

W ramach realizacji projektu "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych" wyposażono zaplecze kuchenne szafkami do przechowywania naczyń, zakupiono blaty robocze, zlewozmywaki, umywalki oraz sztućce i naczynia. Zaopatrzono kuchnię w lodówkę, zmywarkę i dwie kuchenki gazowe.

Zaczęto realizację placu zabaw, gdzie montowane są poszczególne elementy. Natomiast w szatni zamontowano nowe meble.

Koordynator projektu:

Aneta Chilimoniuk

1 projekt 11 projekt 21 projekt 31 projekt 41 projekt 5

Realizacja projektu "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych"

W związku z realizacją projektu „Modernizacja oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych" i harmonogramu realizacji zadań, w czerwcu zostały zakupione meble i wyposażenie oddziału, meble do szatni oraz zabawki i pomoce dydaktyczne.

Rodzice dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego z wielkim zaangażowaniem włączyli się w prace związane z montażem mebli oraz ich usytuowaniem w sali oddziału przedszkolnego.

Jesteśmy wdzięczni za okazaną pomoc rodzicom, za co dziękujemy i zapraszamy do dalszych etapów realizacji projektu.

Koordynator projektu:
Aneta Chilimoniuk

projekt 1 projekt 2 projekt 3 projekt 4

Promocja projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych”

W związku z realizacją projektu pt. „ Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 prowadzona jest kampania informacyjno-promocyjna służąca promowaniu celów projektu i zaplanowanych efektów realizowanych działań wśród lokalnej społeczności, informowaniu opinii publicznej o dofinansowaniu ze środków EFS oraz informowaniu uczestników o korzyściach wynikających z realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFS.

Kampania ta prowadzona jest poprzez:

  • informacje o projekcie umieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia www.dubica.pl
  • tablicę informacyjną o projekcie, umieszczoną przed Niepubliczną Szkołą Podstawową w Dubicy gdzie znajduje się biuro projektu;
  • ogłoszenia zawieszone w budynku przedszkola;
  • oznaczenie miejsc realizacji projektu (np. pomieszczeń Stowarzyszenia wykorzystywanych do realizacji działań w projekcie, miejsc realizacji zajęć grup przedszkolnych);
  • oznaczenie sprzętu i wyposażenia zakupionego w ramach projektu za pomocą nalepek umieszczonych w widocznym miejscu;
  • informacje o realizacji projektu i współfinansowaniu w ramach EFS umieszczone na wszystkich dokumentach związanych z realizacją niniejszego projektu.

logo kl eu

Projekt "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Strona współfinansowana przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami Unii Europejskiej.