Podstawa prawna:

 1.      Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz.U. poz. 59).

2.      Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r poz. 60).

3.      Ustawa z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r.

     nr 256 poz.2572,  późniejszymi zmianami/.

4.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. 2015r. poz. 843).

5.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 2016r., poz. 1368).

6.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2014r., poz. 1157).

7.      Rozporządzenie Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. nr.6, poz. 69 ze zm.).

8.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 532).

9.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstaw programowych wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego (Dz. U. z 2017r. poz.356)

 

SPIS TREŚCI

 

 

Rozdział   I.    Ogólne informacje o szkole…………………………………………………….4

 

Rozdział  II.   Organizacja pracy szkoły………………………………………………………...7

              

               2.1   Organizacja pracy oddziałów przedszkolnych………………………………….7

 

               2.2    Organizacja pracy w klasach I – VIII…………………………………………11

 

Rozdział  IV.  Organy szkoły i ich kompetencje……………………………………………...18                            

 

 Rozdział  V.    Nauczyciele i inni pracownicy szkoły………………………………….…….28

 

Rozdział  VI.    Uczniowie szkoły…………………………………………………………….35

 

Rozdział  VII.    Rodzice………………………………………………………………………40

 

Rozdział VIII. Organizacja pracy biblioteki  szkolnej………………………………………...42

 

Rozdział  IX.   Organizacja pracy świetlicy szkolnej………………………………………….44

 

Rozdział   X.   Postanowienia końcowe………………………………………………………..46

 

 

 

Rozdział I.

 

 

OGÓLNE INFORMACJE O SZKOLE

 

 

§ 1

 

 

1.      Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa w Dubicy

2.      Organem prowadzącym  szkołę jest Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „ OSP Jedna Dubica” w Dubicy Dolnej 32, 21- 580 Wisznice

3.      Szkoła ma siedzibę w Dubicy Dolnej 32, 21- 580 Wisznice

4.      Szkole nadaje imię organ prowadzący na wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

5.      Szkoła działa na podstawie obowiązujących aktów prawnych dotyczących działalności szkół niepublicznych prowadzących oddziały przedszkolne oraz niniejszego statutu.

6.      Szkoła może posiadać własny ceremoniał i symbolikę szkolną.

 

§ 1 a.

Ilekroć w Statucie jest mowa o:

1.Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową w Dubicy wraz z istniejącymi  w niej      oddziałami przedszkolnymi.

2.   Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dubicy;

3.   Organach szkoły – należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców,      

      Samorząd Uczniowski;

4.    Rodzicach – należy przez to rozumieć również prawnych opiekunów oraz osoby

       (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

5.   Statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej w Dubicy.

 

§ 2

 

1.       Szkoła Podstawowa w Dubicy z oddziałami przedszkolnymi jest szkołą niepubliczną, posiadającą własny program wychowawczo- profilaktyczny będący Załącznikiem nr 1.

2.      Cykl kształcenia w szkole trwa osiem lat i jest realizowany w oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące edukacji w szkołach niepublicznych z uprawnieniami szkoły publicznej.

3.      W oddziałach zerowych (oddziałach przedszkolnych dla dzieci 6-letnich) wychowankowie odbywają roczne przygotowanie przedszkolne objęte ustawą Prawo oświatowe.

4.      Szkoła jest dostępna dla wszystkich uczniów, którzy pragną w niej realizować swą edukację oraz akceptują jej statut, regulamin szkoły,  program wychowawczo-profilaktyczny oraz inne akty wewnętrzne szkoły a także jej cele i wyznawane wartości.

5.      Nauczanie i wychowanie w Szkole Podstawowej w Dubicy  ma na celu pełny rozwój osoby, w sferze moralnej, duchowej, intelektualnej i fizycznej, zgodny z wartościami chrześcijańskimi.

6.      Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną dotyczącą kształcenia, wychowania i opieki, stosownie do potrzeb psychofizycznych uczniów i wychowanków oraz możliwości bazowych, kadrowych i finansowych szkoły, na zasadach i warunkach określonych w ustawie – Prawo oświatowe.

7.      W szkole mogą być opracowywane i realizowane programy autorskie.

 

§ 3

1.      Nadzór pedagogiczny nad Szkołą, zgodnie z ustawą Prawo oświatowe  i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, sprawuje Lubelski Kurator Oświaty.

2.      Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „ OSP Jedna Dubica”  sprawuje opiekę i nadzór nad działalnością Szkoły i odpowiada za jej działalność.

3.      Szkoła spełnia warunki ustawowe przewidziane w ustawie Prawo oświatowe dla szkół niepublicznych z uprawnieniami szkoły publicznej, to jest:

a.     zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania dla publicznych szkół podstawowych - posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych,

b.     realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej,

c.     realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązujących zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły publicznej danego typu,

d.     stosuje  zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów zgodnie z ustawą Prawo oświatowe,

e.     prowadzi dokumentację przebiegu nauczania obowiązującą szkoły niepubliczne z uprawnieniami szkół  publicznych.

4. W oddziale przedszkolnym dla dzieci 6-letnich spełniane są warunki przewidziane dla przedszkoli publicznych w zakresie  realizacji programu wychowania przedszkolnego uwzględniającego podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz zatrudnienia nauczycieli posiadających wymagane kwalifikacje.

 

Rozdział II.

 

 

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

 

 

2.1  ORGANIZACJA PRACY ODDZIAŁÓW  PRZEDSZKOLNYCH

 

 

§ 4

 

Edukacja przedszkolna przebiega w następujących etapach dostosowanych do okresów rozwojowych dziecka:

1.       etap I        - dzieci 2,5 – 5- letnie;

2.       etap II - dzieci 6- letnie (oddział zerowy)

 

Szczegółowe zasady organizacji oddziałów przedszkolnych .

 

§ 5

Organizację wychowania przedszkolnego, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły, zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną i zatwierdzony przez organ prowadzący. Zajęcia prowadzone w przedszkolu są dokumentowane w dzienniku zajęć oddziału przedszkolnego zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 6

Wychowawstwo w oddziale przedszkolnym powierza się nauczycielom, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje. Nauczyciel prowadzący pracę wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą jest odpowiedzialny za jej jakość i wyniki.

§7

Do podstawowych zadań nauczyciela wychowania przedszkolnego należy:

a. miesięczne planowanie pracy z dzieckiem w oparciu o program nauczania, plan rozwoju szkoły, roczny plan pracy szkoły, wyniki obserwacji pedagogicznych;

b. odpowiedzialność za życie i zdrowie oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci;

c.  stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania;

d. współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczną, pedagogiczną i zdrowotną.

 

§ 8

 

Do oddziałów przedszkolnych uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat oraz dzieci 6-cio letnie. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie powinna przekraczać 25. Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do oddziału po przedłożeniu orzeczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  określającego ich poziom rozwoju psychofizycznego i stanu zdrowia.

 

§ 9

 

Celem pracy oddziału przedszkolnego jest wspomagania i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi. Zapewniają one opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa oraz stwarzają warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie „gotowości szkolnej”. Wobec rodziny oddział przedszkolny pełni funkcję doradczą i wspiera działania wychowawcze, między innymi w rozpoznawaniu możliwości dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej.

 

§ 10

 

Zajęcia odbywają się w godzinach od 8.00 do 13.00 przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku). Dzieci w wieku 2,5 do 6 lat mają możliwość pobytu w świetlicy do godziny 16.00.

 

§ 11

 

Czas pracy oddziału przedszkolnego w ciągu roku wynosi dwanaście miesięcy z zachowaniem ferii letnich i zimowych, podczas których rodzice zapewniają opiekę we własnym zakresie.

 

§ 12

 

Oddział przedszkolny zapewnia dzieciom:

a.       właściwie zorganizowany6 proces wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczy, zgodnie z ich rozwojem psychofizycznym;

b.      pomoc w wyrównywaniu różnego rodzaju braków i deficytów rozwojowych;

c.       przygotowanie umożliwiające osiągnięcie :gotowości szkolnej”;

d.      opiekę nad wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;

e.       poszanowanie godności osobistej;

f.        życzliwe, podmiotowe traktowanie;

g.      rozwijanie własnych zainteresowań i zdolności;

h.      poczucie bezpieczeństwa.

 

§13

 

Obowiązkiem dziecka uczęszczającego do przedszkola jest:

a.       współdziałanie z nauczycielem w procesie nauczania i wychowania;

b.      podporządkowanie się obowiązującym w grupie umowom i zasadom współżycia społecznego;

c.       szanowanie wytworów innych dzieci;

d.      szanowanie sprzętów i zabawek, jako wspólnej własności;

e.       uczestniczenie w pracach porządkowych i samoobsługowych;

f.        kulturalne zwracanie się do innych, używanie form grzecznościowych;

g.      przestrzeganie zasad higieny osobistej.

 

 

§ 14

 

Skreślenie dziecka z listy może nastąpić w przypadku:

a.       braku wiadomości o przyczynie nieobecności dziecka przez ponad 30 dni;

b.      notorycznego nieprzestrzegania regulaminu przez rodziców.

 

§15

 

Dziecko powinno uczęszczać do szkoły czyste i estetycznie ubrane tak, aby samodzielnie rozebrać się i ubrać. Celem zapewnienia właściwej higieny i bezpieczeństwa powinno ponadto przynieść ze sobą: obuwie na zmianę (kapcie), ubranie awaryjne i chusteczki higieniczne. Wszystkie osobiste rzeczy dziecka powinny być podpisane. Za inne przyniesione przez dziecko przedmioty oddział przedszkolny nie ponosi odpowiedzialności.

 

§ 16

 

Rodzice zobowiązani są do przyprowadzania i odbierania dzieci osobiście lub przez osoby przez nich upoważnione oraz pouczone o zasadach bezpieczeństwa. Zasady przyprowadzania i obierania dzieci z oddziałów przedszkolnych określa procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z oddziałów przedszkolnych.

 

§ 17

 

W poszczególnych oddziałach przedszkolnych realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

 

Standardowe zajęcia edukacyjno-wychowawcze wzbogacone są o język angielski.

 

§ 18

 

Nauczyciele prowadzący zajęcia wykonują pracę opiekuńczo-wychowawczą i dydaktyczną oraz odpowiadają za jakość i wyniki tej pracy:

a.       dbają o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy dydaktycznych oraz troszczą się o estetykę pomieszczenia;

b.      prowadzą dokumentację przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

c.       współpracują z instytucjami i organizacjami wspierającymi prawidłowy rozwój dziecka, działającymi na rzecz dziecka i rodziny;

d.      opracowują i realizują grupowe i indywidualne plany pracy uwzględniając potrzeby i możliwości dzieci;

e.       współpracują z rodzicami w zakresie wychowania i edukacji.

 

 

 

            2.2       ORGANIZACJA PRACY W KLASACH I-VIII

 

§ 19

1.      Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły, opracowany przez dyrektora szkoły. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 29 maja danego roku.

2.      W arkuszu zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły (łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych), ogólną liczbę zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

3.      Szkoła stosuje ramowy plan nauczania ustalony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu dla szkół publicznych tego typu.

4.      Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć.

5.      Szkoła nie posiada obwodu.

6.      Szkoła pracuje w systemie klas łączonych.

7.      Godzina lekcyjna trwa 45 min.

 

§ 20

Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach dostosowanych do okresów rozwojowych dziecka:

3.       etap I  - klasy 1-3  (edukacja wczesnoszkolna);

4.       etap II - klasy 4-8.

 

 

 

§ 21

Cele i zadania szkoły:

1. Szkoła działa na zasadach zawartych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polski, a także Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych, Konwencji o Prawach Dziecka oraz innych aktach prawnych dotyczących zwłaszcza Dzieci.

2.    Respektując system wartości szkoła za podstawę swych działań wychowawczych przyjmuje zasady etyki ogólnoludzkiej, a w szczególności:

a.   umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły;

b.   kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zadań określonych w Ustawie, respektując wartości i wolność światopoglądową i wyznaniową;

c.   rozwija u młodzieży poczucie odpowiedzialności, miłości Ojczyzny, poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultury świata;

d.   umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etycznej i religijnej;

e.   udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej;

f.   organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkoły;

g.   organizuje opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi;

h.   gwarantuje bezpieczeństwo w szkole, w czasie zajęć organizowanych przez szkołę poza jej terenem oraz zapewnia opiekę w formie zajęć świetlicowych dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na czas pracy rodziców, na wniosek rodzica lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole;

i.   przyswajanie przez uczniów podstawowego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyki, dotyczących przede wszystkim tematów i zjawisk bliskich doświadczeniom uczniów;

j.      zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości  

podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;

k.       kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie;

l.       kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim;

ł.       przygotowanie ucznia do życia w społeczeństwie informacyjnym: wyszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych we współpracy z nauczycielami bibliotekarzami przy wykorzystaniu zasobów multimedialnych i księgozbioru biblioteki;

m.    wychowanie uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów;

n.       kształtowanie u uczniów dbałości o zdrowie własne, innych ludzi oraz tworzenie środowiska sprzyjającego zdrowiu.

§ 22

 

Szkoła w zakresie nauczania zapewnia uczniom:

 

1.      realizację obowiązującej „Podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej”

2.       indywidualizację  nauczania

  1. możliwość pobierania nauki przez dzieci i młodzież niepełnosprawną, niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami
  2. szkoła podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków  

5.      realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do  jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy szkoły i jej rozwoju organizacyjnego.

  1. Szkoła zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowaniem społecznym:

a.       realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

b.      odpowiednie warunki do pobytu w szkole oraz w miarę możliwości sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne;

c.       realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia;

d.      zajęcia rewalidacyjne, stosownie do potrzeb;

e.       integrację ze środowiskiem rówieśniczym;

7.      Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie  

 kształcenia specjalnego:

a.       uczniowi niepełnosprawnemu można przedłużyć o jeden rok w cyklu edukacyjnym okres nauki,  zwiększając proporcjonalnie wymiar godzin zajęć obowiązkowych;

b.      decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu podejmuje w formie uchwały stanowiącej rada pedagogiczna, po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu, o którym mowa w §26 statutu oraz zgody rodziców;

c.       w szkole organizowane są zajęcia rewalidacyjne

8.      W szkole powołuje się Zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o niedostosowaniu społecznym lub zagrożeniem niedostosowania społecznego, zwanym dalej Zespołem Wspierającym.

a.       w skład zespołu wchodzą: wychowawca oddziału jako przewodniczący zespołu, pedagog oraz nauczyciele specjaliści zatrudnieni w szkole;

b.      dla uczniów, o których mowa, zespół na podstawie orzeczenia opracowuje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny na okres wskazany w orzeczeniu. Zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną;

c.       program opracowuje się w terminie 30 dni od złożenia w szkole orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub w terminie 30 dni przed upływem okresu, na jaki został opracowany poprzedni program;

d.      nauczyciele pracujący z uczniem, dla którego został opracowany Indywidualny Program edukacyjno-terapeutyczny  mają obowiązek znać jego treść oraz stosować się do zaleceń zawartych w nim.

9.      W szkole organizuje się naukę religii lub etyki. Uczestnictwo dziecka w zajęciach jest uzależnione od woli co najmniej jednego rodzica wyrażonej na piśmie.

10.    Szkoła organizuje zajęcia wychowania do życia w rodzinie na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

11.  Szkoła organizuje w klasach VII- VIII zajęcia z doradztwa zawodowego według obowiązujących przepisów.

 

§ 23

 

Działalność edukacyjna szkoły określona jest przez:

1.szkolne programy nauczania – dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów;

2.szkolny program wychowawczo- profilaktyczny – uchwalany przez radę pedagogiczną w porozumieniu z radą rodziców;

 

 

 

§ 24

 

1.  Szkoła zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu uczniów w pomieszczeniach i na terenie szkolnym oraz bezpieczne korzystanie z pomocy dydaktycznych i wyposażenia szkoły.

2.  Do zadań opiekuńczych, prowadzonych przez szkołę, uwzględniając obowiązujące przepisy bezpieczeństwa  i  higieny w szkole,  należy:

a.       opieka nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych, którą sprawuje nauczyciel prowadzący zajęcia;

b.      opieka nad uczniami podczas przerw między zajęciami dydaktycznymi, którą sprawują   nauczyciele pełniący dyżur w szkole. Dyżury nauczycielskie pełnione są na korytarzu i szatni codziennie 15 minut przed rozpoczęciem lekcji do czasu zakończenia zajęć lekcyjnych w szkole zgodnie z obowiązującym planem;

c.        opieka nad uczniami podczas zajęć, poza terenem szkoły, sprawowana jest przez nauczyciela lub organizatora zajęcia;

d.      opieka nad uczniami podczas wycieczek organizowanych przez szkołę

                        realizuje się zgodnie  z odpowiednimi  rozporządzeniami MEN.

3. Procedury postępowania w przypadku zagrożenia znajdują się w dokumentacji Szkoły.

4. Procedury postępowania w razie nieszczęśliwego wypadku ucznia na terenie szkoły znajdują się w  dokumentacji Szkoły.

 

 

§ 25

Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe (pozalekcyjne i nieobowiązkowe) dla uczniów, uwzględniając ich potrzeby rozwojowe i zainteresowania oraz wyrównujące szanse i wspierające możliwości rozwojowe dzieci i młodzieży. Mogą być one prowadzone poza systemem klasowo- lekcyjnym. Ich wymiar określa organ prowadzący stosownie do posiadanych środków finansowych.

 

§ 26

 

Szkoła zapewnia – w miarę posiadanych środków – pomoc materialną uczniom najbardziej potrzebującym.

 

§ 27

 

Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz ośrodkami poradnictwa specjalistycznego.

 

§ 28

 

Szkoła współpracuje z rodzicami uczniów w zakresie nauczania, wychowania

i profilaktyki. Spotkania z rodzicami odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

 

 

§ 29

 

Zasady współpracy wychowawczej Szkoły z organem prowadzącym szkołę.

Współpraca szkoły z organem prowadzącym szkołę odbywa się poprzez:

1.      zapewnienie odpowiednich warunków realizacji ustawowych

      i statutowych  zadań szkoły;

2.      ustalenie potrzeb i priorytetów szkoły oraz możliwości ich zaspokajania przez organ prowadzący;

3.      przekazanie szkole środków na realizację zadań wychowawczych

      w różnych formach, np. zajęcia pozalekcyjne, wycieczki, wyjazdy, itp.

4.      pomoc w rozbudzaniu zainteresowań ważnymi i aktualnymi wydarzeniami z życia lokalnej społeczności;

5.      współdziałanie w realizacji edukacji obywatelskiej uczniów, popularyzacji wartości demokratycznych oraz promocji idei samorządności;

6.      organizowanie różnych form bezpośrednich kontaktów szkoły, organu prowadzącego  szkołę z organami władzy samorządowej.

 

§ 30

 

1.      W szkole realizowany jest program wychowawczo- profilaktyczny dostosowany do potrzeb uczniów stanowiący Załącznik Nr 1 do Statutu.

2.      Wychowawcy opracowują programy wychowawcze do poszczególny klas, realizując założenia programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły;

3.      Program zakłada pracę nad całością osobowości ucznia z uwzględnieniem kształtowania sfery psychicznej, duchowej i fizycznej.

 

 

§ 31

 

1.      W szkole funkcjonuje wewnątrzszkolny system oceniania opracowany przez radę pedagogiczną, opiniowany przez radę rodziców i samorząd uczniowski jako Załącznik Nr 2.

2.      Szkolny system oceniania reguluje zasady oceniania, klasyfikowania

i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów

w  Szkole Podstawowej w Dubicy.

 

 

§  32

 

1.      W klasie VIII szkoły podstawowej jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty jako egzamin zewnętrzny.

2.      Do roku 2020/ 2021egzamin obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe: język polski, język obcy nowożytny, matematyka oraz od roku 2021/ 2022 jeden wybrany przedmiot spośród historii, biologii, chemii, fizyki, geografii.

3.      Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest obowiązkowe.

4.      Wyniki uzyskane na egzaminie nie mają wpływu na ukończenie szkoły.

5.      Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty określają odrębne przepisy.

6.       

Rozdział III.

 

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

 

§ 33

 

Organem założycielskim i prowadzącym szkołę jest Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „OSP Jedna Dubica zwane dalej:  Stowarzyszeniem.

1.      Stowarzyszenie sprawuje nadzór nad działalnością placówki w zakresie prawidłowego dysponowania przyznanymi szkole środkami, a także decyduje w sprawach nabywania, zbywania i obciążania majątku nieruchomego.

2.      Stowarzyszenie powołuje i odwołuje Dyrektora Szkoły.

3.      Stanowisko Dyrektora powierza się osobie z wykształceniem wyższym magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym na okres co najmniej jednego roku szkolnego.

4.      Dyrektorem Szkoły może być również osoba z wykształceniem wyższym magisterskim bez przygotowania pedagogicznego. W taki przypadku nadzór pedagogiczny sprawuje osoba posiadająca wymagane kwalifikacje, wyznaczona przez Stowarzyszenie.

5.      Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 2a Stowarzyszenie może przedłużyć powierzenie stanowiska Dyrektora na 5 lat lub na czas nieokreślony.

6.      Stowarzyszenie odwołuje Dyrektora ze stanowiska w razie złożenia przez niego rezygnacji za trzymiesięcznym wypowiedzeniem, a w przypadkach szczególnych w każdym czasie po uprzednim zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

 

§ 34

 

Organami szkoły są:

1)     Dyrektor Szkoły,

2)     Rada Pedagogiczna,

3)     Samorząd Uczniowski,

4)     Rada Rodziców.

 

DYREKTOR SZKOŁY

§ 35

 

Uwzględniając model współczesnego zarządzania szkołą, Dyrektor kieruje całą działalnością szkoły, reprezentuje ją na zewnątrz, jest odpowiedzialny za prawidłową realizację zadań statutowych oraz za rozwój i podnoszenie jakości pracy, a w szczególności:

a.     kieruje procesem dydaktycznym szkoły, uwzględniającym warunki ustawowe dotyczące szkół niepublicznych z uprawnieniami szkoły publicznej,

b.     sprawuje nadzór pedagogiczny w Szkole, z zastrzeżeniem odrębnych przepisów,

c.     sprawuje opiekę nad uczniami i wychowankami i stwarza im warunki integralnego

i harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

d.     wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom, wychowankom  i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę,

e.     tworzy i przedkłada plan pracy szkoły i oddziałów przedszkolnych do zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną,

f.      odpowiada za realizację programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły,

h.     tworzy i przedstawia Radzie Pedagogicznej i Zarządowi Stowarzyszenia Rozwoju Wsi „ OSP Jedna Dubica” plan pracy Szkoły i arkusz organizacyjny Szkoły  i oddziałów przedszkolnych w kolejnym roku szkolnym,

i.       ustala procedurę i harmonogram kwalifikacji kandydatów do Szkoły i oddziałów przedszkolnych,

j.      przyjmuje i skreśla uczniów z listy uczniów, zgodnie z zasadami zapisanymi w statucie,

k.     w szczególnie uzasadnionych przypadkach wyraża zgodę na realizowanie obowiązku szkolnego lub przygotowania przedszkolnego  poza szkołą,

l.       jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami,

n.     zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, uwzględniając charakter i zadania statutowe szkoły oraz ustala zasady ich wynagradzania,

o.     jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej oraz przewodniczy Radzie Szkoły,

p.      realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,

q.     ma prawo uczestniczyć we wszystkich zebraniach zwoływanych przez nauczycieli i organy Szkoły,

r.      wspiera doskonalenie i podnoszenie kwalifikacji nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, uwzględniając zadania statutowe szkoły,

s.      udziela zgody na autorski program nauczania oraz realizację indywidualnego programu lub toku nauki,

t.    odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie

kształcenia   specjalnego ucznia.

u.     odpowiada za dokumentację Szkoły, w tym:

-    składa roczne sprawozdanie z działalności Szkoły organowi prowadzącemu

-      przygotowuje i przedstawia zasady organizacji roku szkolnego Radzie Pedagogicznej do zaopiniowania, a Radzie Rodziców do wiadomości.

-       przedstawia tygodniowy rozkład zajęć Radzie Pedagogicznej do wiadomości.

v.     realizuje inne zadania związane z działalnością i funkcjonowaniem  Szkoły, wynikające z przepisów ustawy Prawo oświatowe i przepisów szczególnych,

w.    podejmuje decyzje we wszelkich sprawach nie zastrzeżonych w statucie dla innych organów szkoły,

x. ponosi odpowiedzialność za majątek Szkoły

2.     Dyrektor informuje na bieżąco Stowarzyszenie  o stanie Szkoły, jego osiągnięciach, trudnościach i potrzebach.

 3.  Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O   wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie powiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

 

 

§ 36

 

Dyrektor Szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.

 

 

 

RADA PEDAGOGICZNA

§ 37

 

1.      W szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2.      W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni szkoły. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział –

      z głosem doradczym – osoby zapraszane przez jej Przewodniczącego za

      zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

3.      Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.

4.      Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane z inicjatywy jej Przewodniczącego, bądź co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

5.      Rada Pedagogiczna uchwala regulamin własnej działalności.

6.      Zebrania Rady są protokołowane.

7.      Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków, a w przypadku równej ilości głosów za i przeciw- głos decydujący należy do dyrektora szkoły.

8.      Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej; nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

§ 38

 

 

1.    Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy w szczególności:

a.     podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

b.     zatwierdzanie planu pracy Szkoły przedkładanego przez Dyrektora,

c.     podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, z zastrzeżeniem przepisów ustawy – Prawo oświatowe,

d.     podejmowanie uchwał w sprawie przyznania indywidualnego toku lub programu nauczania,

e.     podejmowanie uchwał o obniżeniu zakresu wymagań do podstawy programowej,

f.      uchwalanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania uczniów,

g.     ustalanie wewnątrzszkolnego systemu doskonalenia nauczycieli,

h.     przygotowanie programu  wychowawczo - profilaktycznego szkoły,

j.      podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów,

k.    opiniowanie arkusza organizacyjnego szkoły,

l.     wnioskowanie o zmiany w statucie szkoły,

ł.     wyrażanie opinii w sprawie odwołania Dyrektora,

m.  z własnej inicjatywy ocenianie sytuacji oraz stan szkoły lub placówki i występowanie z wnioskami do dyrektora lub organu prowadzącego szkołę.

 

 SAMORZĄD UCZNIOWSKI

§ 39

 

1.      Wszyscy uczniowie szkoły tworzą Samorząd Uczniowski. Rada Samorządu Uczniowskiego jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów.

2.      Wybory Rady Samorządu przeprowadza się na początku roku szkolnego. W skład Rady SU wchodzi 3 członków.

3.      Na pierwszym posiedzeniu członkowie Rady Samorządu wybierają ze swego grona przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.

4.      Kadencja Rady SU trwa przez okres jednego roku szkolnego.

5.      Wybory do Rady SU są równe, tajne i powszechne.

 

§ 40

 

1.      Rada Uczniowska jest rzecznikiem interesów ogółu społeczności uczniowskiej. Przyjmuje wnioski i skargi, zgłasza propozycje zmian w codziennym życiu szkoły.

2.      Rada SU koordynuje pracę wszystkich organizacji działających w szkole.

3.      Rada SU ma prawo zgłaszać uczniów do wyróżnień i nagród oraz wnioskować o kary.

4.      Rada SU ma prawo korzystać ze sprzętu nagłaśniającego, sportowego, medialnego i tablicy informacyjnej w celu prezentowania swojej działalności.

5.      Zebranie Rady SU zwołuje opiekun SU – wyznaczony przez dyrektora szkoły. Rada SU może wnioskować do dyrektora szkoły o zmianę opiekuna SU.

 

§ 41

 

Samorząd Uczniowski zapewnia uczniom:

1.      współudział w doskonaleniu szkoły;

2.      poczucie godności i wolności osobistej;

3.      prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i wymaganiami;

4.      prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce

      i zachowaniu;

5.      prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej

      i rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami

      organizacyjnymi – w porozumieniu z dyrektorem;

6.      prawo do odwołania się od udzielonej kary.

 

§ 42

 

Cele wychowawcze Samorządu Uczniowskiego:

1.      rozumienie zasady demokracji oraz szanowanie wartości z nią związane;

2.      rozwijanie umiejętność praktycznego zastosowania zasad i procedur demokratycznych;

3.      pogłębianie poczucie więzi ze wspólnotą środowiskową, lokalną  i obywatelską;

4.      kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych;

5.      budowanie poczucia własnej wartości i przydatności indywidualnego  i grupowego działania na rzecz wspólnego dobra;

6.      tworzenie warunków do aktywnego udziału młodzieży w rozwiązywaniu problemów szkoły i własnego środowiska rówieśniczego;

7.      zachęcanie do inicjatywy i przedsiębiorczości w kreowaniu życia szkolnego;

8.      rozwijanie aktywności społecznej i umiejętności współdziałania w zespole;

9.      przygotowanie do odpowiedzialnego i skutecznego uczestnictwa w życiu społecznym;

10.   kształtowanie postaw krytycyzmu, otwartości, wyrozumiałości i tolerancji wobec  

 odmiennych poglądów i postaw;

11.   rozbudzanie zainteresowań ważnymi wydarzeniami społecznymi, politycznymi i  

 gospodarczymi;

12.   uczenie godnego zachowania się w czasie obchodów świąt

       i uroczystości szkolnych i państwowych;

13.   rozwijanie umiejętność prezentacji własnego stanowiska i obrony własnych racji i  

 poglądów w dialogu z innymi;

14.   kształtowanie umiejętność określania własnych potrzeb i możliwości ich zaspokajania;

15.   rozwijanie umiejętność tworzenia prawidłowych relacji interpersonalnych        

       komunikacyjnych;

16.   rozwijanie wrażliwość na potrzeby społeczne, przejawy niesprawiedliwości i krzywdy  

 oraz troskę o słabych i bezbronnych;

17.   stwarzanie możliwość kulturalnego i zorganizowanego spędzania wolnego czasu w  

 kontakcie ze środowiskiem rówieśniczym.

 

 

RADA RODZICÓW

 

§ 43

 

1.      W szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentacje rodziców uczniów.

2.      Celem działania Rady Rodziców reprezentowanie ogółu rodziców uczniów oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły.

 

 

 

§  44

 

 

 Zadaniem Rady Rodziców jest:

1.      pobudzanie i organizowanie działań rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły;

2.      gromadzenie funduszy niezbędnych do wspierania działalności szkoły;  a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy;

3.      zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły;

4.      uchwalenie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego i  programu profilaktyki

 

 

 

§  45

 

 Rada Rodziców ma prawo do:

1.      znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych szkoły;

2.      rzetelnej informacji na temat dziecka, jego postępów lub trudności  i porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia;

3.      znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania   i promowania uczniów;

4.      wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły.

 

§ 46

 

1.      Najwyższą władza ogółu rodziców jest zebranie plenarne. Jest ono zwoływane raz w czasie kadencji. Plenarne zebranie rodziców wybiera spośród siebie prezydium, jako wewnętrzny organ, kierujący pracami rady rodziców oraz komisję rewizyjną, jako organ kontrolny.

2.      Prezydium Rady Rodziców składa się z 7 członków (przedstawicieli wszystkich klas i oddziału przedszkolnego). Członkowie Prezydium wybierają  spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza, skarbnika i trzech członków. Prezydium konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu.

3.      Kadencja Rady Rodziców trwa do odwołania.

 

§ 47

 

Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności.

 

§ 48

 

1.      Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły.

2.      Fundusze mogą pochodzić ze składek rodziców, z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji oraz z dochodowych imprez organizowanych przez Radę Rodziców.

 

3.      Prezydium może wydatkować środki finansowe Rady Rodziców na:

a.      nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów,

b.      dofinansowanie konkursów i imprez szkolnych,

c.      zakup środków dydaktycznych, sprzętu technicznego, wyposażenia szkoły.

 

§ 49

 

1.      Organy szkoły współdziałają ze sobą w ramach swoich kompetencji, zachowując zasady współżycia społecznego i etyki.

2.      Koordynatorem współdziałania organów szkoły jest dyrektor szkoły.

3.      Na początku roku szkolnego wszystkie organy spotykają się na wspólnym zebraniu, na którym przedstawiają swoje zamierzenia na dany rok szkolny.

4.      Wszystkie sytuacje konfliktowe będą rozpatrywane przede wszystkim wewnątrz szkoły, między zainteresowanymi stronami.

5.      Konflikty miedzy uczniami – rozstrzyga nauczyciel prowadzący dane zajęcia, nauczyciel dyżurujący lub wychowawca klasy.

6.      Spór między uczniem i nauczycielem rozstrzyga dyrektor szkoły.

7.      W spornych sprawach pomiędzy zainteresowanymi organami szkoły, strony występują o rozstrzygnięcie do organu prowadzącego szkołę, o ile spór nie zostanie rozstrzygnięty na terenie szkoły.

 

ROZDZIAŁ IV.

 

NAUCZYCIELE  I  INNI PRACOWNICY SZKOŁY

 

§ 50

 

1.      Szkoła może zatrudniać pracowników pedagogicznych, pracowników

      administracji i pracowników obsługi.

2.      Pracowników szkoły zatrudnia i zwalnia dyrektor szkoły w porozumieniu z  organem  prowadzącym szkołę  na podstawie umowy o pracę lub umowy

      cywilnoprawnej.

3.      Zakres obowiązków i odpowiedzialności oraz wynagrodzenie pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

 

§ 51

 

1.      Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2.      Nauczyciele są osobami decydującymi o nauczaniu, posiadają autonomię w doborze metod nauczania i wychowania spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne; programów nauczania i podręczników szkolnych spośród dopuszczonych do użytku szkolnego, a także innych środków dydaktycznych. Praca nauczycieli jest traktowana jako proces twórczy, a dobro ucznia jest dla nich wartością nadrzędną.

3.      Zadania nauczycieli:

a.      odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas prowadzenia zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz w czasie pełnienia dyżurów;

b.      realizacja ścieżek edukacyjnych w ramach nauczania różnych przedmiotów, bloków przedmiotowych lub w postaci odrębnych zajęć;

c.      konsekwentne odnotowywanie w dzienniku lekcyjnym każdego spóźnienia i nieobecności uczniów;

d.      kierowanie się dobrem ucznia, a nie swoją wygodą i bycie do jego dyspozycji, aby prowadzić z nim rozmowy indywidualne;

e.      podstawowym obowiązkiem jest punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć oraz solidne przygotowanie się do nich;

f.       dbałość o wszechstronny rozwój ucznia (praca z uczniem zdolnym, praca wyrównawcza);

g.      doskonalenie własnych umiejętności i podnoszenie wiedzy merytorycznej;

h.      stwarzanie możliwości do pracy w Samorządzie Uczniowskim i innych organizacjach działających na terenie szkoły;

i.        zachowanie neutralności politycznej w pracy dydaktycznej  i wychowawczej;

j.        wprowadzanie do tematyki swojego przedmiotu elementy programu wychowawczego szkoły;

k.      systematyczne doskonalenie merytoryczne  i metodyczne;

l.        reagowanie każdorazowo na dostrzeżone dobro i zło;

m.    zwracanie uwagi na kulturalne zachowanie uczniów na przerwach i na właściwy sposób ich spędzania;

n.      podmiotowego traktowania ich przez dyrektora, rodziców, kolegów, uczniów;

o.      dbanie o godność zawodową.

§ 52

 

1.      Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.

 

§ 53

 

Nauczyciele stwarzają uczniom warunki do nabywania następujących umiejętności:

1.      planowania, organizowania i oceniania własnego uczenia się, przyjmowania coraz większej odpowiedzialności za własną naukę oraz nauki rzetelnej pracy;

2.      skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach:

a.       prezentowania własnego punktu widzenia i brania pod uwagę poglądów innych ludzi,

b.      poprawnego posługiwania się językiem ojczystym,

c.       przygotowania się do publicznych wystąpień,

3.      efektywnego współdziałania w zespole i grupie:

a.       budowania więzi międzyludzkich,

b.      podejmowanie indywidualnych i grupowych decyzji,

c.       skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm,

4.      rozwiązywania problemów w twórczy sposób;

5.      poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;

6.      odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków;

7.      rozwoju sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań;

8.      przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych we własnych środowiskach.

 

§ 54

 

Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców, winni zmierzać do tego, aby w szczególności uczniowie:

1.      znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego

     (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym,   

      moralnym, duchowym);

2.      rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie;

3.      mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów nauczania, jak całej edukacji na danym etapie;

4.      stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie z odpowiedzialnością za innych, wolność własną z wolnością innych;

5.      poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie;

6.      uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie,  w społeczności lokalnej i w państwie;

7.      przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się;

8.      kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych

      i rozumienia ich poglądów; umieli współdziałać i współtworzyć

      w szkole  wspólnotę nauczycieli i uczniów.

 

§ 55

2.      Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

3.      Zadania wychowawcy:

a.      sprawowanie opieki nad uczniami; otoczenie indywidualną opieką każdego wychowanka

b.      tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia;

c.      podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów

      w zespole uczniowskim oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami

      społeczności szkolnej;

d.      planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami różnych form życia zespołowego;

e.      współdziałanie z nauczycielami uczącymi w danej klasie; uzgadnianie

      z nimi działań wychowawczych wobec uczniów;

f.       utrzymywanie kontaktu z rodzicami uczniów; udzielanie im rzetelnych informacji na   temat postępów i problemów ich dzieci.

4.      Minimalna częstotliwość kontaktów nauczycieli i wychowawcy

      z rodzicami –   4 spotkania w ciągu roku szkolnego.

 

§ 56

 

Nauczyciel odpowiada:

1.      służbowo przed dyrektorem szkoły i organem prowadzącym za:

a.       poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych w swoim przedmiocie oraz klasach i zespołach stosownie do realizowanego programu i warunków w jakich działa;

b.      stan warsztatu pracy, sprzętu i urządzeń oraz środków dydaktycznych mu przydzielonych;

2.      służbowo przed władzami szkoły, ewentualnie cywilnie lub karnie za:

a.       tragiczne skutki wynikłe z braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych, w czasie przydzielonych mu dyżurów;

b.      nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku lub na wypadek pożaru;

c.       zniszczenie lub utratę elementów majątku i wyposażenia szkoły przydzielonych mu przez kierownictwo szkoły, a wynikające z nieporządku, braku nadzoru i zabezpieczenia.

 

§ 57

 

1.      Nauczyciel wspomagający pracuje według obowiązujących przepisów.

 

2. Do zadań  nauczyciela wspomagającego należy w szczególności:

a.  współpraca z nauczycielami uczącymi w oddziale integracyjnym;

b.  pomoc uczniom w indywidualnym przetwarzaniu informacji;

c.  diagnozowania potrzeb i indywidualnych możliwości uczniów;

d.  opracowanie IPET-ów dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a także redagowanie ocen opisowych dla uczniów  z niepełnosprawnością intelektualną;

e. prowadzenie działań zmierzających do bezpiecznego funkcjonowania ucznia niepełnosprawnego w szkole.

f.  we współpracy z wychowawcą klasy prowadzenie działań integrujących uczniów;

g. współpraca ze specjalistami pracującymi w poradni psychologiczno –pedagogicznej oraz instytucjami wspomagającymi szkołę w działaniach na rzecz uczniów niepełnosprawnych.

 

§ 58

 

1.      Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest ustalenie programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.

2.      Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.

3.      Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora szkoły na wniosek zespołu.

4.      Cele i zadania zespołów nauczycielskich obejmują:

a.       ustalenie zestawu programów nauczania oraz jego modyfikowanie

w miarę potrzeb;

d.      zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów 

      realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania

      przedmiotów pokrewnych, a także uzgadniania decyzji w sprawie  wyboru  programu

      nauczania;

e.       wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania;

f.        organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli;

g.      współdziałanie w organizowaniu sal lekcyjnych, a także w uzupełnianiu  ich wyposażenia;

h.      wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich; 

i.        innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania.

 

§ 59

 

1.      Zadania wychowawcy:

a.      rozwija umiejętność świadomego i jawnego wyrażania własnych opinii     i poglądów;

b.      w miarę potrzeb odwiedza wychowanka w domu;

c.      czuwa nad postępami w nauce i frekwencją ucznia, jest w stałym kontakcie z  rodzicami, zna sytuację pozaszkolną ucznia;

d.      podejmuje systematyczne wysiłki zmierzające do wytworzenia prawidłowej atmosfery wspólnoty klasowej;

e.      podejmuje działania umożliwiające rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniowskim oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej;

f.       uczestniczy we wszystkich sytuacjach ważnych dla klasy: np. uroczystości klasowe, szkolne, rajdy, biwaki, wycieczki, itp.;

g.      uczy zasad dobrego wychowania i stosowania ich w środowisku rodzinnym, wobec kolegów, nauczycieli i innych osób wychowanka;

h.      współpracuje z Poradnią PP w celu rozwiązywania problemów wychowawczych;

i.        organizuje zebrania klasowe rodziców;

j.        prowadzi prawidłowo i systematycznie dokumentacje pedagogiczną.

 

§ 60

 

1.      Uprawnienia wychowawcy:

a.       współdecyduje z uczniami i rodzicami o planie działań wychowawczych

                      na dany rok szkolny;

b.      ma prawo do uzyskania pomocy merytorycznej, psychologiczno-pedagogicznej w   swojej pracy wychowawczej od kierownictwa szkoły oraz instytucji wspomagających prace szkoły;

c.       ustala oceny z zachowania swoich wychowanków po uprzednich konsultacjach z nauczycielami przedmiotów

 

§ 61

 

Zasady współpracy wychowawczej z rodzicami uczniów.

 

1.      Współpraca z rodzicami w zakresie działalności wychowawczej szkoły opiera się na:

a.      znajomości i akceptacji przez Rodziców Statutu Szkoły;

b.      współdziałaniu z nauczycielami i wychowawcami w realizacji zadań wychowawczych szkoły;

c.      organizacji spotkań wychowawcy z rodzicami uczniów (wrzesień, listopad, styczeń, marzec i maj);

d.      spełnianiu przez szkołę oczekiwań rodziców w zakresie wychowania moralnego i religijnego dzieci zgodnie z kierunkiem preferowanym przez rodziców;

e.      wspieraniu wychowawczych wysiłków rodziców poprzez proces pedagogizacji, profilaktyki trudności wychowawczych i terapii pedagogicznej;

f.       zgłaszaniu i podejmowaniu przez rodziców inicjatyw w zakresie organizacji świąt, uroczystości, imprez szkolnych i klasowych;

g.      wnoszeniu przez rodziców do organów statutowych szkoły wniosków  i uwag odnoszących się do pracy wychowawczej szkoły;

h.      stworzeniu rodzicom warunków do właściwego załatwiania spraw wychowawczych: życzliwej i miłej atmosfery, intymności rozmowy, zachowania tajemnicy, itp.;

i.        uzgadnianiu indywidualnych systemów reagowania na łamanie dyscypliny przez  uczniów (np. kontakty telefoniczne, listowne, osobiste i inne);

j.         współdziałaniu w zakresie zapobiegania narkomanii, alkoholizmowi, przestępczości  

 nieletnich;

k.       umożliwianiu i ułatwianiu kontaktów rodziców z placówkami i instytucjami  

 terapeutycznymi, psychologiczno-pedagogicznymi, profilaktyki społecznej, itp.;

l.         zaangażowaniu szkoły w organizowanie pomocy finansowej i materialnej rodzicom  

 ubogim oraz profilaktycznej i terapeutycznej rodzinom patologicznym;

m.     ustalaniu zakresu i form pomocy finansowej dla szkoły oraz zaspokajaniu potrzeb     

 klasowych;

n.       współdziałaniu w zakresie kształtowania pozytywnego wizerunku zarówno rodziny,  

 jak i szkoły oraz budzeniu wzajemnego zaufania.

 

 

ROZDZIAŁ  V.

 

UCZNIOWIE  SZKOŁY

 

§ 62

 

1.      Do szkoły uczęszczają uczniowie w wieku od 7 do 15 lat; nie później niż do 18 roku życia.

2.      Dziecko zapisywane jest do klasy pierwszej po wcześniejszym  rocznym przygotowaniu przedszkolnym.

3.      Do Szkoły Podstawowej w Dubicy przyjmowane są dzieci na zasadzie ogólnej dostępności.

 

 

§ 63

 

 Prawa ucznia.

1.      Uczeń ma prawo do:

a.      wszechstronnego rozwoju osobowego w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym;

b.      właściwie zorganizowanego kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

c.      zapoznania z programami nauczania z poszczególnych przedmiotów i bloków tematycznych;

d.      sprawiedliwej, jawnej, obiektywnej i umotywowanej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;

e.      opieki wychowawczej podczas pobytu w szkole, zapewniającej bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie godności;

f.       swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób;

g.      pomocy w przypadku trudności w nauce;

h.      rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;

i.        korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru bibliotecznego – także po zajęciach pozalekcyjnych;

j.        wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową;

k.      reprezentowania szkoły na zawodach sportowych, turniejach, konkursach, itp.;

l.        odwoływania się od udzielonej kary.

§ 64

 

2.        Uczeń ma obowiązek:

a.       przestrzegać postanowień zawartych w statucie,;

b.       sumiennie przygotowywać się do zajęć dydaktycznych, nosić potrzebne podręczniki, zeszyty i przybory szkolne;

c.       punktualnie uczęszczać na zajęcia szkolne, nieobecność usprawiedliwiać u wychowawcy; przedstawiać pisemne usprawiedliwienia od rodzica (prawnego opiekuna)przy każdorazowej nieobecności na zajęciach lekcyjnych, w terminie do 1 tygodnia);

d.       przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły;

e.       współtworzyć autorytet szkoły;

f.        dbać o wspólne dobro, ład i porządek;

g.       dbać o życie i zdrowie własne i kolegów, o higienę osobistą i estetykę

      wyglądu zewnętrznego;

h.       nosić estetyczne ubranie, tzn. czarne, granatowe, niebieskie spodnie, spódnice, bluzki lub koszule  oraz na terenie szkoły zmieniać obuwie;

i.         w dni, będące uroczystościami szkolnymi – przychodzić do szkoły

     w odświętnym stroju.

 

 

§ 65

 

3.       Uczniowi nie wolno:

a.       posiadać w czasie zajęć lekcyjnych włączonego telefonu komórkowego lub innego urządzenia grającego lub odtwarzającego muzykę;

b.       przychodzić do szkoły w niestosownym stroju (odsłonięte ramiona, brzuch, uda);

c.       przychodzić na zajęcia lekcyjne w makijażu, ozdabiać ciało wieloma kolczykami i nosić przesadą biżuterię;

d.       malować włosy na awangardowe (krzykliwe kolory).

 

§ 66

 

1.      Uczniowi może być przyznana nagroda za:

a.      rzetelny stosunek do nauki i obowiązków szkolnych;

b.      prace na rzecz szkoły i środowiska;

c.      wzorową postawę;

d.      wybitne osiągnięcia.

2. Nagroda może być udzielona w formie:

a.      pochwały wychowawcy – indywidualnie lub na forum klasy;

b.      pochwały dyrektora szkoły – indywidualnie, wobec klasy, szkoły, rady pedagogicznej, rady rodziców;

c.      listu pochwalnego do rodziców;

d.      nagrody rzeczowej;

e.      świadectwa z wyróżnieniem;

f.       dyplomu uznania.

3.      Nagroda może być przyznana lub udzielona na wniosek nauczyciela, wychowawcy, samorządu uczniowskiego, dyrektora, rady pedagogicznej – po odpowiednim udokumentowaniu.

4.       

§ 67

 

1.      Uczeń może być ukarany za nie przestrzeganie statutu szkoły oraz regulaminów obowiązujących na terenie szkoły.

2.      Kara może być udzielona w formie:

a.      upomnienia udzielonego przez nauczyciela, wychowawcę – indywidualnie lub wobec klasy, szkoły;

b.      upomnienia lub nagany udzielonego przez dyrektora szkoły – indywidualnie lub wobec klasy, szkoły;

c.      zawieszeniem przez dyrektora szkoły prawa reprezentowania szkoły lub pełnienia funkcji społecznych;

d.      przeniesienia ucznia do innej szkoły.

3.      Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą ucznia.

4.      Uczeń ma prawo odwołania od wymierzonej kary w ciągu trzech dni

a.      do dyrektora szkoły; jeżeli karę zastosował wychowawca klasy, nauczyciel,

b.      do rady pedagogicznej, jeżeli karę zastosował dyrektor.

5.      O zastosowanej karze lub przyznanej nagrodzie szkoła informuje rodziców lub prawnych  opiekunów ucznia.

6.      Dyrektor szkoły występuje do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły podstawowej w uzasadnionych przypadkach:

a.      postawy powodującej demoralizację;

b.      lekceważącej postawy wobec szkoły;

c.      zachowań agresywnych, przemocy, uzależnień;

d.      przejawów patologii społecznej.

 

§ 68

Skreślenie z listy uczniów i wychowanków

1.        Skreślenie z listy uczniów decyzją Dyrektora może być zastosowane wobec jawnego i rażącego naruszenia Statutu Szkoły, Regulaminu Szkoły lub popełnienia ciężkiego wykroczenia.

2.        Uczeń może być skreślony z listy uczniów  w szczególności:

a.     jeżeli rażąco narusza Statut i Regulamin Szkoły,

b.     uporczywie lekceważy obowiązki szkolne,

c.     jeżeli propaguje sprzeczny z założeniami wychowawczymi szkoły styl życia,

d.     w przypadku posiadania, dystrybucji lub używania środków odurzających, alkoholu czy innych szkodliwych dla zdrowia substancji,

e.     jeżeli działania ucznia w szkole zagrażają dobru, moralności lub bezpieczeństwu innych osób,

f.      w przypadku stosowania przemocy fizycznej, psychicznej lub emocjonalnej wobec innych, w tym w mediach społecznościowych.

3.        Z wnioskiem o wykreślenie ucznia z listy uczniów mogą wystąpić: nauczyciel, wychowawca klasy lub dyrektor szkoły.

4.        Uczniowi i jego rodzicom przysługuje prawo odwołania od decyzji Dyrektora Szkoły
o skreśleniu z listy uczniów  do Lubelskiego Kuratora Oświaty  za pośrednictwem Dyrektora Szkoły w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji na piśmie.

5.        Dyrektor Szkoły, po uprzednim wysłuchaniu rodziców, ma prawo skreślić dziecko z listy wychowanków oddziału zerowego na pisemny, umotywowany wniosek wychowawcy, gdy dalszy pobyt dziecka zagraża zdrowiu lub życiu innych dzieci lub jego samego, a wyczerpane zostały możliwości oddziaływań wychowawczych

ROZDZIAŁ  VI.

 

RODZICE

 

§ 69

 

1.     Rodzice powinni zapoznać się ze statutem, ofertą edukacyjną, programem wychowawczo- profilaktycznym szkoły, stawianymi wymaganiami i kryteriami oceniania oraz z przepisami dotyczącymi klasyfikowania i promowania a także przeprowadzania egzaminów.

2.     Rodzice mają prawo do :

       uzyskiwania informacji na temat zachowania i postępów w nauce swoich dzieci oraz przyczyn trudności szkolnych,

       wypisania dziecka ze szkoły na własne żądanie.

3.     Rodzice mają obowiązek :

        dopełnić czynności związanych z przyjęciem dziecka do szkoły, w tym podpisać stosowne, wymagane przez Szkołę dokumenty

       przestrzegać statutu i regulaminu szkoły oraz innych obowiązujących aktów wewnętrznych szkoły,

       aktywnie współpracować ze szkołą w sprawach kształcenia swoich dzieci i realizacji programu wychowawczego Szkoły,

       respektować wspólne ustalenia dotyczące Ucznia,

       zapewnić dziecku warunki umożliwiające przygotowanie się do zajęć szkolnych,

       wywiązywać się z dobrowolnie przyjętych zobowiązań wobec szkoły,

       odpowiadać materialnie za szkody wyrządzone w mieniu szkoły przez swoje dzieci.

 

 

1.       Zadania rodziców:

1)     uczestniczą w życiu szkoły, współpracują z wychowawcą, radą rodziców, dyrekcją;

 opracowują program wychowawczo- profilaktyczny szkoły;

2)     współpracują ze szkołą zgodnie z jej założeniami wychowawczymi;

3)     rodzice mają obowiązek uczestniczyć w zebraniach klasowych

      szkolnych, prelekcjach poświęconych problemom wychowawczym;

4)     rodzice są zobowiązani do zawiadomienia wychowawcy o nieobecności ucznia w szkole i dostarczenia usprawiedliwień nieobecności w formie pisemnej;

5)     rodzice powinni utrzymywać stały kontakt z wychowawcą;

6)     rodzice powinni dbać o odpowiedni strój, wygląd i podstawowe potrzeby dziecka;

7)     pomagać młodzieży w obowiązkach wynikających z codziennego życia rodzinnego i  

 domowego.

ROZDZIAŁ  VII.

 

ORGANIZACJA PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 

§ 70

 

1.      W szkole działa biblioteka szkolna, która służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela.

2.      Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły, rodzice – poprzez założenie karty bibliotecznej.

3.      Dyrektor Szkoły określa szczegółowy zakres obowiązków nauczyciela-bibliotekarza, godziny pracy i plan pracy biblioteki.

4.      Biblioteka stosuje Rozporządzenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych.

5.      Szkoła podstawowa nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową, albo zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych.

6.      Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych określa dyrektor szkoły, uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania tych podręczników lub materiałów.

7.      Pomieszczenie Biblioteki umożliwia:

gromadzenie i opracowanie zbiorów bibliotecznych, gromadzenie, przechowywanie        oraz   wypożyczanie, udostępnianie i  przekazywanie  podręczników,  materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych ,korzystanie  ze  zbiorów  bibliotecznych 

wypożyczanie poza bibliotekę, prowadzenie zajęć dydaktycznych.

8.      Do zbiorów bibliotecznych należą: podręczniki szkolne, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, lektury szkolne, wybrane  pozycje  z  literatury  pięknej  oraz popularnonaukowej i naukowej, wydawnictwa informacyjne i albumowe,

czasopisma dla dzieci i młodzieży, poradniki ogólnopedagogiczne i metodyczne dla nauczycieli, czasopisma naukowe, popularnonaukowe, społecznokulturalne, wydania  stanowiące  pomoc  w pracy  dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli, materiały regionalne i lokalne.

9.      Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:

w zakresie pracy pedagogicznej:

      a) organizowanie  działalności  informacyjnej  i  czytelniczej w szkole,

b) wspieranie  uczniów,  nauczycieli  i  rodziców  w  organizowaniu samokształcenia z użyciem różnorodnych źródeł informacji, 

c) wspieranie uczniów w rozwijaniu ich uzdolnień poprzez naukę poszukiwania źródeł informacji wykraczających poza program nauczania,

d) wspieranie uczniów mających trudności w nauce poprzez pomoc w poszukiwaniu  informacji  potrzebnych  do  odrobienia  zadań domowych,

e)      przygotowanie  uczniów  do  funkcjonowania  w  społeczeństwie informacyjnym,

f)       organizowanie  zajęć  i  ekspozycji  rozwijających  wrażliwość kulturową i społeczną;

      w zakresie prac organizacyjno-technicznych:

      a) gromadzenie   zbiorów,   kierując   się   zapotrzebowaniem nauczycieli i  uczniów,       

      analizą  obowiązujących  w  szkole programów,   podręczników,   materiałów      

      edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,

      b) ewidencjonowanie   i   opracowywanie   zbiorów   zgodnie z obowiązującymi     

      przepisami,

      c) wypożyczanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych,

      d) wypożyczanie,  udostępnianie  i  przekazywanie  podręczników, materiałów 

      edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,

      e) selekcjonowanie zbiorów

      f) prowadzenie dokumentacji z realizacji zadań biblioteki.

 

ROZDZIAŁ  VII.

 

ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

§ 71

Postanowienia ogólne.

1.      Szkoła prowadzi świetlicę dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze

względu na czas pracy rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub inne

okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.

2.      Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności

realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i

działań wychowawczo - opiekuńczych przyjętych w szkolnym programie

wychowawczym szkoły.

 

§ 71a

 

Cele i zadania świetlicy szkolnej.

1. Głównym celem świetlicy jest:

a.  zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej przed i po zakończonych 

    obowiązkowych zajęciach edukacyjnych,

b. tworzenie w miarę możliwości warunków do nauki własnej i pomocy w

nauce,

c.      rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów.

2. Do podstawowych zadań świetlicy należy:

a. zapewnienie bezpieczeństwa i opieki uczniom przed i po zajęciach

lekcyjnych,

b.  pomoc w odrabianiu lekcji,

c. organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia

uczniów,

d. kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,

e. rozwijanie samodzielności i społecznej aktywności,

f. współdziałanie z rodzicami, pedagogiem i nauczycielami dzieci

korzystających z opieki w świetlicy.

§ 71b

 

Obowiązki nauczyciela wychowawcy świetlicy.

 

1. Nauczyciel wychowawca odpowiedzialny jest przede wszystkim za:

a) przestrzeganie dyscypliny pracy.

b) zdrowie i bezpieczeństwo dzieci powierzonych jego opiece (w czasie

zajęć w świetlicy i poza nią),

c) właściwą organizację zajęć z dziećmi,

d) prowadzenie na bieżąco dziennika zajęć świetlicowych.

e) utrzymywanie stałego kontaktu z wychowawcami i rodzicami,

f) prowadzenie zajęć dydaktycznych według opracowanego przez siebie

rocznego planu pracy.

g)właściwy stan estetyczny i higieniczno-sanitarny pomieszczeń świetlicy

oraz powierzony sprzęt i pomoce naukowe.

 

3.      W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może powierzyć

wychowawcy świetlicy inne zadania.

 

§ 72

 

Organizacja pracy świetlicy szkolnej.

1.Nadzór nad świetlicą sprawuje dyrektor szkoły.

2.Świetlica prowadzi zajęcia zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć

dydaktyczno-wychowawczych szkoły i funkcjonuje w godzinach

określonych w Regulaminie świetlicy.

3.W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy

opracowanego corocznie przez nauczycieli-wychowawców świetlicy.

4.W świetlicy prowadzone są zajęcia w zróżnicowanej wiekowo grupie

wychowawczej. Liczba dzieci w grupie nie może przekraczać 25 uczniów.

5.Świetlica zapewnia również opiekę uczniom niezapisanym, którzy

potrzebują jej okazjonalnie.

6.Szczegółowe zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej określa Regulamin

świetlicy.

7.Regulamin świetlicy ustala dyrektor szkoły.

ROZDZIAŁ IX.

 

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

 

§ 73

 

 Szkoła używa pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§74

 

Szkoła funkcjonuje jako jednostka budżetowa.

Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.

 

§ 75

 

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 76

 

 

Statut ma charakter otwarty. Ewentualne zmiany mogą być dokonywane w oparciu o bieżące zmiany przepisów oświatowych.

 

§ 77

 

Decyzję o ewentualnej likwidacji szkoły podejmuje organ prowadzący. O powyższej decyzji jest obowiązany zawiadomić uczniów i ich rodziców oraz właściwego Kuratora Oświaty najpóźniej na sześć miesięcy przed likwidacją. Likwidacja może mieć miejsce wyłącznie z końcem roku szkolnego.

 

 

§ 78

 

Załączniki Nr 1 i Nr 2 stanowią integralną część Statutu.

 

 

 Niniejszy Statut wprowadzono Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 5/ 2017 z dnia

29 czerwca 2017 r.

 

Statut obowiązuje od dnia 1 września 2017r.