KLASA VII
13.04.2021 r.
Temat: Где учатся твои друзья? Użycie trybu rozkazujacego
 Zapisz w zeszycie: Где ты учишься? Я учусь в основной школе. Я ученик
основной школы.
 Wykonaj pisemnie ćw. 3/53 (podręcznik)
 Przeczytaj polecenia z ćw. 5 i przetłumacz je na język polski, a następnie dopasuj do
odpowiednich obrazków.
 Przetłumacz wyrażenia na język polski:
закройте учебники –
откройте окно –
встаньте –
сядьте –
запишите тему урока –
сделайте упражнение –
прочитайте текст –
прослушайте запись –
скажите –
ответьте на вопросы –
 Przeczytaj tekst z ćw. 6/53, zwróć uwagę na akcenty w wyróżnionych czasownikach.
 Przypomnij odmianę czasowników: учить i учиться
 Rozwiąż krzyżówkę
PLIK PDF

https://drive.google.com/file/d/10mjQu2FiAG_mPmpDsfAdHWS38ON03ZgZ/view?usp=sharing


PRACA DOMOWA: Przetłumacz zdania na język polski: (oceny zapisz słownie)
1. Uczę się w szkole podstawowej.
2. Moja szkoła jest mała.
3. Na pierwszym piętrze są: pokój nauczycielski, biblioteka i klasy
przedmiotowe.
4. Jestem uczennicą/uczniem siódmej klasy.
5. Moje ulubione przedmioty to: matematyka, język angielski i chemia.
6. Z geografii mam trójkę.
7. Z fizyki Paweł ma jedynkę.
8. Z języka polskiego Sasza ma szóstkę.
9. W czwartek mamy biologię i w-f.
10. Monika uczy się języka rosyjskiego pięć lat.
PRACA DOMOWA DLA CHĘTNYCH) Wykonaj album, plakat lub prezentację
multimedialną pod tytułem „Это моя школа”. (do 23.04.2021 r.)

15.04.2021 r.
Temat: Повторяем, не забываем!
W ramach powtórzenia wiadomości przed sprawdzianem wykonujemy ćwiczenia z
podręcznika str. 54-55.

KLASA VII
08.04.2021 r.
Temat: Ты любишь свою школу? - переводим текст
 Przeczytaj tekst z końca podręcznika: Ты любишь свою школу? (str.73).
 Ułóż 3 pytania do tekstu i odpowiedz na nie pełnymi zdaniami (w języku rosyjskim).
 Przetłumacz tekst na język polski. W razie problemów skorzystaj ze słownika lub
tłumacza internetowego.
 Tłumaczenie prześlij do oceny.

KLASA VII
23.03.2021 r.
Temat: У расписания уроков
 Wysłuchaj dialogu i odpowiedz na pytania.
 O jakim dniu jest mowa w dialogu?
 Przypomnienie dni tygodnia.
 Powiedz jakich lekcji nie ma w polskich szkołach?
W które dni tygodnia klasa 7B ma najwięcej lekcji, a kiedy najmniej?
Jakich języków uczą się uczniowie klasy 7B?
Przeczytaj przedmioty oznaczone skrótami i rozwiń te skróty. Przepisz je do zeszytu.
 Utrwalenie słownictwa – przedmioty szkolne
 Ćw. 2/50
 PRACA DOMOWA: Napisz po rosyjsku swój plan lekcji. Ułóż krzyżówkę z hasłem:
НЕДЕЛЯ

25.03.2021 r.
Temat: Мой любимый предмет
 Przeczytaj dialog ćw. 3/51 i odpowiedz na pytania: Билогия-любимый предмет
Алекса? Какие любимые предметы Алекса? Какие у него отметки?
 Wpisz do zeszytu nazwy ocen w języku rosyjskim.
 W Rosji najwyższą oceną jest 5. 1 stawiane są bardzo rzadko, bo 2 tez są oceną
negatywną!
 Zapoznaj się z ramką Внимание, jak tworzymy celownik rzeczowników.
 Ćwiczenia ustne na podstawie ćw.4.
 Przetłumacz na język rosyjski zdania:
Jaki jest Twój ulubiony przedmiot?
Moje ulubione przedmioty to matematyka, język angielski i geografia.
Z języka polskiego mam 5, a z biologii 3.
Z w-f mam 6, a z historii 4.
Jakie masz oceny z języka rosyjskiego, fizyki i chemii?
 Ćw. 3 i 4 z kart pracy
PLIK PDF

https://drive.google.com/file/d/1E-os0IwFlQ88_IlDKT5sel7pRgIjWINv/view?usp=sharing


 Na następnej lekcji – dyktando!

KLASA VII
30.03.2021 r.
Temat: Учить или учиться? – ćwiczenia w użyciu czasowników
 Dyktando
 Posłuchaj dialogu i odpowiedz na pytania.
 Zapoznaj się z ramką z wykrzyknikiem str.52
 Podkreśl czasowniki w tekście dialogu. Czym się różnią od siebie te czasowniki
(budowa), jak tłumaczymy te czasowniki na język polski, jakiemu zaimkowi
odpowiada cząstka –ся (się)
 Zapoznaj się z ramką Внимание (kiedy używamy końcówki –сь, a kiedy –ся? Jaka
jest różnica między czasownikami: учить i учиться?) Zrób notatkę w zeszycie.
 Przeczytaj dialogi z podziałem na role.
 Przeczytaj ramki z wykrzyknikiem.
 W języku rosyjskim nie ma podziału na zaimki męskoosobowe i niemęskoosobowe!
 Uzupełnij zdania ćw.2/52
 Karty pracy ćw. 1, 2, 3, 4
PLIK PDF

https://drive.google.com/file/d/1T-fZ4eteEsI1TnqIPCGApqe-Sfst-PsR/view?usp=sharing

Klasa VII
18.03.2021 r.
Temat: Мы ученики седьмого класса
 Czytanka na ocenę
 Odczytaj wypowiedzi uczniów z ćw. 4/49.
 Zawróć uwagę na:
- wymowę końcówek ого, его
- częste wykorzystywanie w tekstach rosyjskojęzycznych symbolu №
- inny porządek słów przy podawaniu numeru klasy.
 Przeanalizuj schemat, porównaj system oświaty w Polsce i Rosji.
 Opowiedz o sobie i swojej klasie (ustnie)
 Przeanalizuj tabelę str.49. – sposób tworzenia liczebników porządkowych oraz ich
skrócony zapis.
 Ćwiczenie z kart pracy (ćw. 3)
 Wykonaj ćwiczenie online: https://learningapps.org/view12223432
 PRACA DOMOWA: ćw. 4 z kart pracy
PLIK PDF

https://drive.google.com/file/d/1EVZozbX_Am4vbzWOsuPVm2UCh13ZxDek/view?usp=sharing